Informacija

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA UAB "Narema" direktoriaus 2013-03-05 įsakymu Nr. 17

1.1. Pacientai kreipiasi į UAB „Narema“ (toliau tekste – įstaiga) savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos problemų.

1.2.Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo.

1.3.Pacientai registruojami telefonu ar atvykę į įstaigą.

1.4.Kiekvienam pacientui užvedama ambulatorinė kortelė (F 025a), apie jo kreipimąsi pažymima registracijos žurnale.

1.5.Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka.

Būtinoji medicinos pagalba pagal gydytojų kompetenciją teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą. Teikiant būtinąją pagalbą vadovaujamasi SAM 2004 m. balandžio 8d. įsakymo Nr. V-208 “DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO” nuostatomis.

1.5.1. Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba.

1.5.2. Pirmoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2123), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605; 2004, Nr. 32-1030) ir 2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 110-5214).

1.5.3. Įstaigoje  teikiama skubioji medicinos pagalba yra kvalifikuota asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikia gydytojas arba gydytojas kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais. Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija) arba neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

1.5.4. Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba įstaigoje teikiama visiems pacientams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos pagalba, po to – skubioji institucinė pagalba. Kai kuriais atvejais tai gali būti vykdoma vienu metu.

1.5.5. Kreipiantis į įstaigą dėl skubiosios medicinos pagalbos gydytojo siuntimas neprivalomas.

1.5.6. Įstaiga pagal kompetenciją privalo užtikrinti (suteikti ir organizuoti) būtinąją medicinos pagalbą.

1.5.7. Pirmoji medicinos pagalba – tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ir/ar kitokias priemones bei medžiagas, iki nukentėjusiajam/pacientui bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba arba paciento būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis.

1.5.8. Skubiosios medicinos pagalbos mastą, vadovaudamasis profesine kompetencija, šia tvarka ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas. Jei į įstaigą tuo pačiu metu atvyksta keli pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir pagalba visiems negali būti suteikta vienu metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai 2 ir 3 kategorijos pagalba.

1.5.9. Skubioji medicinos pagalba teikiama tol, kol paciento būklė tampa stabili ir tos būklės nebegalima priskirti nė vienai iš trijų kategorijų, įvardytų Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelėje, arba pradedamas ilgalaikis paciento gyvybinių funkcijų palaikymas ir tokią būklę konstatuoja ne mažiau kaip trijų skirtingų specialybių gydytojų konsiliumas kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos administracijos atstovu.

1.5.10. Paciento mirtį konstatuoja gydytojas arba kitas asmens sveikatos priežiūros specialistas.

1.5.11. Gimdyvei gimdymo metu teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos nepriskiriamos skubiajai medicinos pagalbai, tačiau įstaiga turi suteikti gimdyvei reikalingą medicinos pagalbą.

1.5.12.Ilgalaikio gyvybinių funkcijų palaikymo paslaugos (dirbtinės plaučių ventiliacijos, hemodializės, dirbtinės širdies, dirbtinių kepenų) bei organų ir audinių transplantacijos paslaugos nepriskiriamos skubiajai pagalbai.

1.5.13.Gydytojas, teikiantis skubiąją medicinos pagalbą, privalo raštu įforminti skubiosios pagalbos atvejį paciento dokumentuose asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a), medicinos dokumentų išraše (forma 027/a), siuntime tirti, konsultuoti ir gydyti (forma 028/a) ir kt.), išsamiai aprašyti paciento būklę, atitinkamai motyvuoti, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais ir pagrįsdamas skubiosios pagalbos teikimo indikacijas, nurodydamas pagalbos teikimo laiką (pradžią ir pabaigą) ir priskirdamas skubiosios pagalbos paslaugas atitinkamai kategorijai bei aprašydamas taikytus tyrimo ir gydymo metodus.

1.6.Jei pacientas ne dėl būtinosios pagalbos kreipiasi be išankstinės registracijos arba atvyksta ne registracijos žurnale nurodytu laiku ir tuo metu šeimos gydytojas, prie kurio pacientas prisirašęs, nedirba arba priima pacientus pagal užsirašymą, jam pasiūloma kito, tuo metu laisvo šeimos gydytojo konsultacija. Jei tuo metu laisvo šeimos gydytojo nėra, pacientui pasiūlomas kitas priėmimo laikas.

2.1.Nemokamai įstaigoje teikiama būtinoji medicinos pagalba esant pavojui paciento gyvybei.

2.2.Pagal sutartį su TLK, visos sutartyje su numatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai. Informacija apie nemokamas paslaugas pateikiama registratūroje pacientams matomoje vietoje.

2.3.Visos sveikatos priežiūros paslaugos, jei jos neapmokamos iš PSDF lėšų, taip pat išskyrus būtinąją pagalbą, teikiamos mokamai.

2.4.Mokamų paslaugų kainynas pateikamas įstaigos registratūroje. Su paslaugų kainomis pacientus supažindina registratūros darbuotojas.

2.5.Odontologijos paslaugos prie įstaigos prisirašiusiems pacientams teikiamos nemokamai. Pacientams reikia susimokėti už paslaugos metu sunaudotas medžiagas.

2.6.Laboratoriniai tyrimai apibrėžti šeimos gydytojo medicinos normoje, prie įstaigos prisirašiusiems pacientams teikiami nemokamai. Nemokamai tyrimai skiriami, kai jie yra būtini ligos nustatymui ar ligos eigos įvertinimui, bei ne dažniau, kaip 1 kartą per metus – profilaktikos tikslais. Visais kitais atvejais, pvz.: jei pacientas pageidauja atlikti papildomus tyrimus, už tyrimus moka pacientas.

2.7.Už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas pacientas susimoka registratūroje. 2.8.Už lėšų apskaitą atsako registratūros darbuotojas.

3.1.Teisė į sveikatos priežiūrą.

3.1.1. Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros įstaigose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

3.1.2. Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos priežiūros įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

3.1.3. Jeigu įstaigoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, gydytojo pasirinktas gydymas yra mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų.

3.1.4. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina parašu

3.1.5. Pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

3.1.6.Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros įstaigose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

3.2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą.

3.2.1. Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Sveikatos draudimo įstatymas.

3.2.2. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai.

3.2.3. Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

3.3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą.

3.3.1. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą, nepriklausančią arba priklausančią Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai.

3.3.2. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

3.4. Teisė į informaciją.

3.4.1.Pacientas gauna informaciją apie sveikatos priežiūros sistemoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.

3.4.2.Pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.

3.4.3. Pacientas informuojamas apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu toje įstaigoje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.

3.4.4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

3.4.5. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

3.5. Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose.

3.5.1. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

3.5.2. Paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

3.6. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo.

3.6.1. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams.

3.6.2. Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

3.6.3. Prieš prašant šiose taisyklėse aukščiau nurodyto sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi įrašyti į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose.

3.6.4. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje.

3.6.5. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Gydančio gydytojo prašymu sveikatos priežiūros įstaigos administracija sudaro gydytojų konsiliumą. Į Medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

3.7. Teisė skųstis.

3.7.1. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į įstaigos vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje įstaigoje. Įstaigos vadovas per penkias darbo dienas atsako į paciento kreipimąsi.

3.7.2. Pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

3.8. Privataus gyvenimo neliečiamumas.

3.8.1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.

3.8.2. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

3.8.3. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

3.9.Teisė nežinoti

3.9.1. Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose.

3.9.2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose. Elgesio su pacientu, kuris dėl psichinės ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

3.10.Teisė į žalos atlyginimą

Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Civilinis kodeksas, kiti teisės aktai.

4.1. Atvykti į įstaigą registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku.

4.2. Laiku susimokėti už suteiktas paslaugas.

4.3. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu.

4.4. Įstaigoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.

4.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

4.6 Vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (-ų) gydymo bei profilaktikos.

4.7 Pateikti gydytojui prašant reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą.

4.8 Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą.

4.9. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

5.1. Už pacientų teisių ir pareigų vykdymo realizavimą įstaigoje atsakingas vadovas.

5.2. Už informacija pacientui apie jo teises ir pareigas pateikiama įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse.

5.3. Vidaus tvarkos taisyklių kopija saugoma registratūroje, pacientams matomoje vietoje, užtikrinant, kad būtų patogu su jomis susipažinti.

5.4. Susipažinęs su vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientas tai patvirtina parašu specialioje valios pareiškimo formoje, kuri įklijuojama į paciento ambulatorinę kortelę.

5.5. Už informacijos pacientui apie jo teises ir pareigas pateikimą atsakingas įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas paskiria darbuotoją, kuris pateikia pacientui visus išaiškinimus ir informacijos pateikimo faktą patvirtina savo parašu 5.4.p. nurodytoje formoje.

5.6. Jei pacientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis turi teisę pateikti įstaigai skundą šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka.

5.7. Pacientui nesilaikant šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų pareigų, registratūros darbuotojas ar gydantis gydytojas perspėja pacientą. Jei perspėjimas būna neveiksmingas, informuojamas įstaigos vadovas, kuris priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.

6.1. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta), telefono numeris ar el. pašto adresas ir pridedama asmens dokumento kopija. Nepasirašyti ir be šių duomenų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.

6.2. Įstaigos vadovas, jeigu įstaiga nepajėgi išspręsti pasiūlymuose iškeltų klausimų, per penkias dienas persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams ir asmeniškai priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis.

6.3. Įstaigos vadovas, nagrinėdamas gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, privalo:

6.3.1. išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti;

6.3.2. raštu pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;

6.3.3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai;

6.3.4. įstaiga, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

6.4. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

7.1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.

7.2. Pacientui pageidaujant, pateikiama ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ambulatorinėje kortelėje.

7.3. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų ambulatorinėje kortelėje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina, paaiškina ir (ar) pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.

7.4. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.

7.5. Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai informuojami jo tėvai ar globėjai.

7.6. Paciento dokumentų išrašai ir kopijos padaromi per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti trumpesnis, jei informacija reikalinga priimti skubiam sprendimui dėl pacientui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai sprendžia įstaigos vadovas.

7.7.Medicininiai mirties liudijimai darbo dienomis išduodami tą pačią dieną, kai kreipiasi mirusiojo artimieji. Jei mirtis ištinka poilsio ar švenčių dienomis, medicininiai mirties liudijimai išduodami kitą darbo dieną. Išimtiniais atvejais, jei yra galimybių, pvz.: šeimos gydytojas neišvykęs ir gali atvykti į įstaigą, medicininiai mirties liudijimai išduodami poilsio ar švenčių dienomis.

8.1.Visa informacija apie pacientą ir jo sveikatą yra privati ir konfidenciali (net ir po paciento mirties) ir gali būti teikiama tik esant raštiškam paciento (arba jo atstovo) sutikimui.

8.2.Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis arba partneris, tėvai, vaikai.

8.3.Nesant raštiško paciento (ar jo atstovo) sutikimo, informacija apie pacientą gali būti suteikta tik tarnybiniais tikslais valstybės institucijoms, raštu pateikusioms; prašymą, šiais atvejais:

– sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas ar atliekama jo sveikatos ekspertizė;

– institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

– kai informacija apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei teikiama teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, kurių teisę gauti tokią informaciją nustato įstatymai;

– kai į įstaigą kreipiasi ar pristatomi iš kitų ASPĮ asmenys, turintys kūno sužalojimų, kurie gali būti susiję su nusikaltimu ;

– teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, pateikus raštišką prašymą, patvirtintą įstaigos vadovo parašu ir įstaigos spaudu.

8.4.Įstaigos darbuotojai, informuodami apie pacientų sveikatą išvardytas institucijas, turi teikti ne daugiau duomenų, negu jų reikia institucijos rašte nurodytam tikslui pasiekti.

8.5.Kitos institucijos, siekiančios gauti informacijos apie pacientą, pateikia įstaigai institucijos vadovo pasirašytą prašymą. Prašymas priimamas perduotas tiesiogiai, atsiųstas paštu ar atneštas kurjerio. Prašymą gali pateikti ir pareiškėjo atstovas. Nagrinėjami tik tie prašymai, kuriuose nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo turi būti pridėtas raštiškas paciento (ar jo atstovo) sutikimas ir notaro patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija. Jei kyla abejonių dėl paciento parašo autentiškumo, įstaiga turi teisę tai patikslinti.

8.6.Advokatų prašymu informacija apie pacientą teikiama tuo atveju, kai yra pasirašyta paciento ar jo atstovo ir advokato atstovavimo sutartis, notaro ar advokato patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija.

8.7.Prašymas registruojamas „Gautų dokumentų registre“ ir perduodamas vizuoti vadovui ar jo įgaliotam darbuotojui.Vadovo ar jo įgalioto darbuotojo vizuotas prašymas registruojamas įstaigoje ir perduodamas vykdytojui.

8.8.Pareiškėjui teikiamos informacijos apie paciento sveikatą (medicinos dokumentų išrašai ar kopijos) oficialų dokumentą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas. Lydraštį pasirašo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Parengtą dokumentą (informacija žodžiu neteikiama) vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia atsakymą pareiškėjui.

8.9.Informacijos teikimas policijai apie sužalotus asmenis, kurie gali būti susiję su nusikaltimu:

– Gydytojas nedelsdamas telefonu informuoja teritorinės policijos įstaigos budėtoją arba tel. 112, jei į įstaigą kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar sprogimo žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, ar nukentėję kelių eismo įvykiuose asmenys;

– apie dėl smurtinių veiksmų sužalotus asmenis pranešama telefonu Nr. 112;

– informacijos perdavimo duomenų įrašai daromi informacijos apie asmenis su kūno sužalojimais registre, kuriame nurodoma informacijos policijai perdavimo data ir laikas, ją priėmusio policijos budėtojo ir perdavusio įstaigos darbuotojo vardai ir pavardės, įvykio komentaras;

– informacijos policijai perdavimo faktą ir laiką įrašu paciento medicinos dokumentuose patvirtina paciento gydytojas; medicinos dokumentuose jis išsamiai aprašo įvykio aplinkybes, nurodo paciento, kuriam padaryti kūno sužalojimai, ir jį pristačiusio asmens anketinius duomenis (F Nr. 025/a).

8.10.Informacijos teikimas kritinių, ekstremalių situacijų atvejais

Kritinių bei ekstremalių situacijų atvejais informacija apie pacientus teikiama pagal patvirtintus LR SAM reikalavimus.

8.11.Informacija (medicinos dokumentų kopijos ir išrašai) teikiama

Nemokamai

8.11.1 Draudimo kompanijoms, kai pacientas yra sudaręs sutartį, įvykus traumai yra įvertinama patirta žala.

8.11.2. Teismams, prokuratūrai, policijos komisariatams (visais atvejais).

8.11.3. Advokatams, kai teismas įpareigoja advokatą pateikti papildomą informaciją, t.y. yra pridėtas teismo nuosprendis.

Mokamai

8.11.4. Centrinei medicininei ekspertizės komisijai.

8.11.5. Draudimo kompanijoms, kai pacientas pageidauja sudaryti sutartį.

8.11.6. Advokatams, išskyrus atvejus, kai teismas įpareigoja advokatą pateikti papildomą informaciją, t.y. yra pridėtas teismo nuosprendis.

8.11.7. Kartais pacientams pageidaujant.

8.12.Informacijos neteikimas.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenims be paciento sutikimo suteikti informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti oficialių medicinos dokumentų kopijas. Visa informacija apie įstaigoje gydomą pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties (LR pacientų teisės ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 straipsnis 3 dalis).

8.13.Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

8.14.Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, ASPĮ taikomus ar gydytojui žinomus kitus tyrimo ar gydymo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti teikiama prieš paciento valią, kurią jis aiškiai išreiškia, patvirtindamas parašu. Tačiau informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

8.15. Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimas moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti.

8.15.1.Pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimo moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti tvarką nustato Lietuvos medicinos etikos komitetas. Šiais tikslais naudojant informaciją, gerbiamas paciento asmens privatumas.

Darbo dienomis 8-17 val.

10.1. Už saugaus darbo įstaigoje užtikrinimą atsakingas vadovas.

10.2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi Įstaigos darbuotojai.

10.3. Darbų saugai užtikrinti įstaigoje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

11.1. Pacientams teikiama ambulatorinė pagalba, todėl pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai neregistruojami ir nesaugomi.

Pacientams teikiamos tik ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka nėra reglamentuojama.

Korupcijos prevencijos programa

1.1.  Korupcijos prevencijos UAB „NAREMA“ (toliau – įstaiga) programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę Įstaigoje.

1.2.  Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 139-6143)

1.3.  Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

1.4.  Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Programos priemonės nuosekliai siejamos su socialinių, ekonominių, sveikatos sistemos valdymo problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą.

Korupcijos tarnyboje prielaidos:

2.1. socialinės (nepakankamas įstaigos darbuotojų atlyginimas);

2.2.visuomenės pilietiškumo stokos (visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, piliečių pasyvumas antikorupcinei veiklai);

2.3.išorinių veiksnių (politinių struktūrų ir interesų grupių įtaka; pacientų pasyvumas antikorupcinei veiklai).          

Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius, dėl ko gali:

3.1.  pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

3.2.  atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra ir politinį stabilumą;

3.3.  sumažėti pacientų pasitikėjimas sveikatos priežiūros įstaigomis

4.1.  Programos tikslai – išaiškinti ir šalinti korupcijos Įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.

4.2.  Programos uždaviniai – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant, kad visos lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms teikiamoms paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis Įstaigos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

4.3.  Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

4.3.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos Įstaigoje programos priemonių įgyvendinimą;

4.3.2. nustatyti veiklos sritis Įstaigoje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

4.3.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

4.3.4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;

4.3.5. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;

4.3.6. programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų Įstaigoje; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, Įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

4.3.7. ugdyti antikorupcinę kultūrą Įstaigoje.

4.4.  Svarbiausi teisiniai organizaciniai galimų korupcijos apraiškų Įstaigoje šalinimo būdai – tiksliai apibrėžti, koks Įstaigos darbuotojų elgesys prieštarauja teisės aktams ir laikomas korupcija (turi korupcijos požymių), sukurti efektyvų kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas mechanizmą, atsižvelgiant į praktiką nuolat tobulinti teisės aktus (šalinti spragas, kolizijas ir pan.), jų įgyvendinimo procedūras ir priemones.

4.5.  Siekiant sėkmingai vykdyti Korupcijos prevencijos programų nuostatas Įstaigoje tikslinga paskirti asmenį, kuriam pavedama vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

4.6.  Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) Įstaigoje yra šios:

4.6.1. korupcijos rizikos analizė Įstaigoje;

4.6.2. Įstaigos korupcijos prevencijos programų parengimas ir tikslinimas;

4.6.3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);

4.6.4. informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Įstaigoje, pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka;

4.6.5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais;

4.6.6. visuomenės švietimas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos Įstaigoje programos įgyvendinimą, taip pat Įstaigos darbuotojų mokymas;

4.6.7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

4.7.  Korupcijos rizikos analizę Įstaigoje atlieka įstaigos vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

4.8.  Įstaiga pagal nustatytas savo veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengia konkrečias priemones galimoms korupcijos apraiškoms valdyti ir paskiria asmenis, atsakingus už šių priemonių vykdymą.

4.9.  Įstaigos veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta programos priede Programos įgyvendinimo priemonių plane.

4.10.     Įstaiga parengia ir nustatytais terminais pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai savo korupcijos prevencijos programas.

4.11.     Teisės aktų nustatyta tvarka Įstaiga pateikia valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams visą privalomą teikti ir šiems registrams reikalingą informaciją:

4.12.     Įstaigos informaciją, teikiamą Valstybės tarnautojų bei Juridinių asmenų registrams, taip pat teikia Sveikatos apsaugos ministerijai.

4.13.     Visuomenės švietimas ir informavimas apie Korupcijos prevencijos Įstaigoje programos įgyvendinimą, sveikatos sistemos įstaigų darbuotojų mokymas:

4.13.1.   Antikorupcinis švietimas turi būti organizuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

4.13.1.1.  Antikorupcinis ugdymas turi būti neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą ir įgyvendinti korupcijos prevenciją. Šia linkme turi būti ugdomi Įstaigos darbuotojai, taip pat jie turi dalyvauti seminaruose, paskaitose ar kituose antikorupcinio švietimo renginiuose.

4.13.1.2.  Įstaiga per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais turi teikti gyventojams (pacientams) žinias apie savo veiklą įgyvendinant Korupcijos prevencijos programą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą ir kitus antikorupcinius teisės aktus.

4.13.2.   Siekiant, kad visuomenė gautų pakankamai informacijos apie korupcijos apraiškas, korupcinių teisės pažeidimų tyrimą bei apie savo teises ir galimybes pasipriešinti korupcijai bei įtraukti visuomenę į kovą su korupcija:

4.13.2.1.  Įstaiga savo interneto svetainės puslapyje turi skelbti apie įgyvendinamas antikorupcines priemones, numatyti galimybę interneto vartotojams pateikti savo komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt.

4.13.2.2. Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti skelbiamas elektroninio pašto adresas bei telefono numeris, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.

4.13.2.   Įstaiga savo interneto svetainės puslapyje turi skelbti informaciją, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.

4.13.3.   Organizuoti Įstaigos darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais.

4.13.4.   Priimtiems naujiems Įstaigos darbuotojams įvadinio mokymo metu rengti mokymus korupcijos prevencijos klausimais.

4.14. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas:

4.14.1.  Įstaiga iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus.

4.14.2. Įstaigos interneto svetainėje turi būti skelbiama informacija apie Įstaigos darbuotojui pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką.

5.1.  Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, būtina:

5.1.1. sudaryti sąlygas Įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti Įstaigos vadovybei, Sveikatos apsaugos ministerijai savo įtarimus dėl galimos Įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

5.1.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos; išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl Įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją; kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.) ir rengti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

5.1.3. gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir  Specialiųjų tyrimų tarnybą Sveikatos apsaugos ministerijos ir kituose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

5.1.4. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nedelsiant informuoti Įstaigos vadovą ir nustatyta tvarka apie tai pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai;

5.1.5. nuolat bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba, kitomis institucijomis, dalyvaujant įvairiuose dalykiniuose susitikimuose bei keičiantis turima informacija apie taikomas korupcijos prevencijos priemones ir jų veiksmingumą.

6.1.  Programa siekiama tokių rezultatų:

6.1.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

6.1.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

6.1.3. pagerinti korupcijos prevencijos Įstaigoje organizavimą;

6.1.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą Įstaiga.

6.2.  Korupcijos prevencijos Įstaigoje programa ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius:

6.2.1. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;

6.2.2. neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių plano priemonių skaičių;

6.2.3. programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais;

6.2.4. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;

6.2.5. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;

6.2.6. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykį;

6.2.7. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykį;

6.2.8. pranešimų spaudai, viešų pranešimų atlikus analizę, nustačius korupcijos atvejus, skaičių.

 Priemonės pavadinimasLaukiami rezultataiVykdymo terminaiAtsakingas asmuo
 Asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos  UAB „NAREMA“prevenciją, paskyrimasĮstaigoje paskirtas asmuo atsakingas už  korupcijos prevencijos ir kontrolės  UAB „NAREMA“’ vykdymą2013 m. gruodisĮstaigos vadovas
 Korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) programos UAB „NAREMA“ patikslinimas bei patvirtinimasKorupcijos prevencijos priemonės bus vykdomos pagal parengtą ir  UAB „NAREMA“ vadovo patvirtintą planą2013 m. gruodisĮstaigos vadovas
 Korupcijos tikimybės UAB „NAREMA“ ir jos veiklos srityse nustatymasSričių, kuriose galima korupcijos pasireiškimo galimybė nustatymas, analizė, koregavimasKiekvienų metų III ketvirtisĮstaigos vadovas
 Motyvuotų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės  UAB „NAREMA“ parengimasKonkrečių korupcijos prevencijos priemonių nustatymas  ir koregavimasKiekvienų metų lapkritisĮstaigos vadovas
 Skundų, pareiškimų, prašymų dėl teikiamų paslaugų organizavimo, kokybiškumo, dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos nagrinėjimasSkundų, pasiūlymų nagrinėjimas, jų atsiradimo priežasčių nustatymasGavus skundą, pasiūlymąĮstaigos vadovas
 Sveikatos apsaugos ministerijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos  informavimas apie gautą informaciją dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikosSavalaikis informacijos pateikimasGavus informacijąĮstaigos vadovas
 Medicinos dokumentų  įforminimo tikrinimas ir pažeidimų nustatymasSveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimasPagal vidaus  medicininio audito  planą – grafikąVadovybės atstovas kokybei
 UAB „NAREMA“ darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimaisAntikorupcinės kultūros ugdymasPagal atskirą planąĮstaigos vadovas
 UAB „NAREMA“ atsakingų darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimo kontrolėSiekiant išvengti privačių ir viešųjų interesų konfliktoNuolatĮstaigos vadovas
 UAB „NAREMA“, atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, parengti ir pateikti tvirtinti nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymąNustatytos neatitikimų šalinimo priemonėsNuolatĮstaigos vadovas
 Interneto svetainėje skelbti informaciją apie  UAB „NAREMA“ korupcijos prevencijos priemonesVisuomenės informavimas2013 m. gruodisĮstaigos vadovas
 Analizuoti žiniasklaidoje užfiksuotus korupcijos faktus, informuoti apie tai  UAB „NAREMA“ darbuotojusViešumo užtikrinimas, atgrasinimo poveikis UAB „NAREMA“ darbuotojams1 kartą per pusmetįĮstaigos vadovas
 Nustačius korupcijos faktus, pateikti  UAB „NAREMA“ vadovybei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir kontrolės įstaigos veiklos srityje siekiant, kad įstaigoje nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų.Konkrečių priemonių nustatymas ir jų vykdymas.Per 10 darbo dienų nuo korupcijos fakto patvirtinimoĮstaigos vadovas
 Užtikrinti privalomos (būtinos) informacijos apie mokamų ir nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gyventojamsTeisingos informacijos apie mokamas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikimas2013 m. gruodis ir nuolatĮstaigos vadovas
 Kontroliuoti ir koordinuoti  UAB „NAREMA“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą, prireikus teikti pasiūlymus  UAB „NAREMA“ vadovui  dėl jos tikslinimo.Apibendrinti   UAB „NAREMA“ padalinių veiklą įgyvendinant  UAB „NAREMA“ korupcijos prevencijos programąSavalaikės priemonių vykdymo kontrolės užtikrinimas, kad  priemonės būtų vykdomos nustatytais terminaisNe rečiau kaip 1 kartą perpusmetįĮstaigos vadovas

Privatumo politika

UAB “Narema” klinika, juridinio asmens kodas 302612337, H. Manto g. 6A-56, LT-92133 Klaipėda (toliau – mes)  saugo savo klientų (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenys, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus pagal Europos Sąjungos Bendrąjį Duomenų Apsaugos Reglamentą Nr. 2016/679, kitas teisės aktų nuostatas.

1. Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Asmens duomenys leidžia identifikuoti Jūsų asmenį. Tai gali būti:

 • Vardas, pavardė;
 • Asmens kodas;
 • Gyvenamosios vietos adresas;
 • Telefono Nr.; elektroninio pašto adresas;
 • Banko debetinės arba kreditinės kortelės numeris;
 • Socialinio draudimo numeris,
 • Darbovietė,
 • Sveikatos duomenys;
 • Bet kokia kita  Jūsų pateikta informacija.

Taip pat mes galime rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie  Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje (ir/ar mobilioje aplikacijoje) bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų klinikos darbuotojų ir mūsų klinikai IT, marketingo, teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

2. Kokiu būdu mums tampa prieinami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis mums tampa prieinami, kai Jūs juos pateikiate mums:

 • Mūsų klinikose ar interneto svetainėje užpildę registracijos duomenis ar atlikę paslaugų/ prekių pirkimą; konsultacijos užsakymą;
 • Jums parašius mums elektroniniu paštu, komentaruose, paskambinus ar kitaip susisiekus;
 • Esant Jūsų susitikimui gali pateikti draudimo bendrovės.


3. Slapukai

3.1. Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

3.2. Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • Slapukai leidžia atpažinti, kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

3.3. Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.
 • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

3.4. Naudojant slapukus renkami šie duomenys:

 • Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
 • Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

3.5. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama naudojant slapukus, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

3.6. Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

⃰ Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad klinikos valdomoms „Facebook” paskyroms taikoma “Facebook” slapukų politika.

3.7. Mūsų interneto svetainėje yra šie slapukai:

Pirmoji slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie mūsų internetinės svetainės, siekiant naudotis internetine svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi slapukai, nurodyti šioje lentelėje:

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
PHPSESSIDPagrindinis vartotojo sesijos IDĮeinant į puslapįSesijos metuUnikalus raktas
     

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis mūsų svetainės funkcijų gali neveikti.

Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti lankytojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Mūsų internetinė svetainė nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia lankytojų dėmesį, kad kai kurie mūsų Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl lankytojas įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų mūsų Partnerį.

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas (tikslas)

Asmens duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje privatumo politikoje arba aktualiose šios interneto svetainės dalyse. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiems tikslams:

 • suteikiant Jūsų užsakytą paslaugą mūsų klinikoje;
 • suteikiant Jūsų paprašytą konsultaciją (telefonu, atvykus Jums į kliniką ar internetu) (nemokamą ar mokamą);
 • tiesioginei rinkodarai, jeigu su ja laisva valia sutikote arba kai savo klientams/pacientams teikiame panašių paslaugų siūlymas;
 • užklausų administravimo tikslu;
 • vizito registracijos tikslu;

5. Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas

 • Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 • Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

6. Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 1. žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 3. prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 5. prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 6. prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 7. teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. Kur kreiptis?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums adresu skausmocentras@gmail.com.

8. Politikos pakeitimai

UAB “Narema” klinika turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką apie tai pranešdama savo svetainėje www.naremaklinika.t. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Kviečiame prisirašyti pas šeimos gydytojus “Narema” klinikoje

Norintiems pasiteirauti galite kreiptis šiais kontaktais